ஒரு சொல்! சில மௌனங்கள்!!

ஒரு சொல்! சில மௌனங்கள்!!